فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 سانسور شده

گندالف و آراگورن دنیای مردان را در برابر ارتش سائورون رهبری می کنند تا وقتی با یک حلقه به کوه رستاخیز نزدیک می شوند ، نگاه او را از فرودو و سام جلب کنند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 4 نفر
دانلود فیلم
فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 سانسور شده

در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیک ، به Mordor نزدیکتر هستند ، این مشارکت تقسیم شده علیه متحد جدید Sauron ، Saruman ، و انبوهی از Isengard ایستادگی می کند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 5 نفر
دانلود فیلم

سالهای شکل گیری نویسنده یتیم J.R.R. تالکین در حالی که دوستی ، عشق و الهام هنری را در میان گروهی از هم اخراجی های هم مدرسه پیدا می کند.

  • 2 ژوئن 2021
  • 0
  • 9 نفر
دانلود فیلم