یک مأمور آمریکایی ، به ظن کاذب بی وفایی ، باید جاسوس واقعی را بدون کمک سازمان خود کشف و افشا کند.

  • 26 می 2021
  • 0
  • 11 نفر
دانلود فیلم

بر اساس داستان واقعی خارق العاده فوق العاده عملیات ضد انسان ، مأموریت جنگ جهانی دوم برای ترور ژنرال SS رینهارد هایدریش ، معمار اصلی راه حل نهایی و سومین فرماندهی رایش پس از هیتلر و هیملر.

  • 12 می 2021
  • 0
  • 23 نفر
دانلود فیلم